RENDITINGIMUSED

  1. MÕISTED

1.1. Rendileandja – Ivari OÜ (registrikood 12465365)

1.2. Rentnik – isik, kellega Rendileandja on sõlminud Lepingu.

1.3. Pool – Rendileandja või Rentnik.

1.4. Leping – Poolte vahel sõlmitud Seadme rendileping.

1.5. Seade – Lepingu alusel renditav tööriist, seade või muu Lepingus nimetatud vara.

1.6. Objekt – renditud Seadme kasutamise aadress.

1.7. Lepingu lahutamatuks osaks on Lepingu alusel sõlmitavad Lepingu lisad.

1.8. Lepingule kohaldatakse võlaõigusseaduses üürilepingu kohta sätestatut.

  1. RENTNIKU KINNITUSED

2.1. Rentnik, sõlmides Lepingu, kinnitab ühtlasi, et:

2.1.2. puuduvad asjaolud ning alused nende tekkeks tulevikus, millised välistaksid, takistaksid või viivitaksid Lepingus sätestatud või sellest tulenevate kohustuste täitmist kas täielikult või osaliselt;

2.1.3. on renditava Seadmega enne Lepingu sõlmimist tutvunud, on teadlik tehnilisest seisukorrast, et tema poolt vastuvõetav Seade on töökorras ja tal puuduvad pretensioonid Seadme ja selle seisukorra osas;

2.1.4. teda on Rendileandja poolt eelnevalt nõutavas mahus informeeritud ning instrueeritud Seadme ekspluateerimise eeskirjadest, ohutusnõuetest ja hooldusest;

2.1.5. ta nõustub võlgnevuse avaldamisega maksehäireteregistrites ja kolmandatele isikutele.

  1. RENDILEPINGU TÄHTAEG. SEADME ÜLEANDMINE NING TAGASTAMINE

3.1. Leping jõustub sellele allakirjutamisel ja lõppeb kui on täidetud Lepingust tulenevad kohustused.

3.2. Seadme rendi esimeseks päevaks loetakse Lepingu sõlmimise päeva ja renti arvestatakse kõik päevad nädalas kui ei ole teistmoodi kokkulepitud.

3.3. Seadme üleandmist Rentnikule kinnitab Rentniku allkiri Lepingul. Rentniku allkiri Lepingul on ühtlasi kinnituseks Lepingu p-s 2.1. nimetatud asjaoludele.

3.4. Rentnikul on õigus Seade tagastada Rendileandjale Rendileandja tööajal.

3.5. Rentnik nõustub, et Rendileandja viib Seadme korrasoleku kontrolli peale tagastamist läbi 5 tööpäeva jooksul. Kui Rentnik soovib kohest kontrolli, siis peab Rendileandja sellega nõustuma. Rendileandjal on kohustus lubada Rentniku viibimist Seadme kontrollimise juures.

3.6. Kui Leping on ühepoolselt üles öeldud ja Seade ei ole 10 päeva jooksul tagastatud, on Rendileandjal õigus nõuda hüvitist punktis 7.6. toodud ulatuses.

3.7. Juhul kui Rendileandja poolt tuvastatakse Seadme kasutuskõlbmatuks muutumine või Seadme väärtuse tunduv (enam kui Seadme heaperemeheliku kasutamise tulemusena tekkiv kulum) vähenemine, on Rendileandjal õigus omal valikul Rentnikult nõuda:

3.7.1. hüvitist punktis 7.6. sätestatud ulatuses;

3.7.2. nõuda Rentnikult Seadme parandamise/asendamisega kaasnevate kulude hüvitamist;

3.8. Pretensioonid Seadme tagastamise kohta vaadatakse läbi Seadme tagastamise hetkel.

3.9. Kõik teated tuleb edastada taasesitamist võimaldavas vormis ning Lepingut saab muuta vaid kirjaliku kokkuleppega.

  1. RENDITASU JA RAHALISED KOHUSTISED

4.1. Rendileandja annab Lepinguga kokkulepitud Seadme rendile Rentnikule üleandmise ajahetkel kehtiva hinnakirja alusel.

4.2. Renditasu kuulub tasumisele Rendileandja poolt väljastatava sellekohase arve (sh ettemaksuarve) alusel. Juriidilisest isikust Rentnikele väljastatakse rendiarved Rendiperioodi lõppemisest 5(viie) päeva jooksul.

4.3. Renditasu makstakse rendiarvete alusel Lepingus fikseeritud viisil ja tähtajaks. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult ettemaksu tasumist. Renditasu ja muud Lepingu alusel tasumisele kuuluvad maksed loetakse Rentniku poolt tasutuks arvates hetkest, mil tasutav summa on laekunud Rendileandja arveldusarvele või tasutud sularahas Rendileandjale.

4.4. Rendileandjal on õigus, lähtuvalt Rendileandja poolt Rentniku majanduslikule seisundile antavast hinnangust, Rentniku poolt tehtavate tehingute arvust, maksumusest ning varasemast maksekäitumisest, seada Rentnikule renditavate Seadmete osas krediidilimiit (edaspidi: Krediidilimiit). Krediidilimiit on Rendileandja poolt ühepoolselt Rentniku suhtes Seadmete rentimisel kehtestatud rahaline piirsumma, mille ületamisel on Rendileandjal õigus nõuda ettemaksu, esitatud arvete tasumist või keelduda Rentnikule täiendavate Seadmete väljastamisest. Krediidilimiidi hulka arvestatakse nii juba sissenõutavaks muutunud kui ka esitatud, kuid veel sissenõutavaks mittemuutunud arveid.

4.5. Rentniku poolt mistahes makse tasumisega viivitamisel on Rentnik kohustatud maksma Rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summalt iga viivitatud päeva eest ning sellele lisaks hüvitama kogu kahju, sh õigusabi- ja inkassoteenuse kasutamisega seotud kulud.

4.6. Rendileandjal on õigus nõuda Rentnikult nii enne Seadme Rentniku kasutusse andmist kui ka Rendiperioodi jooksul tagatisraha tasumist. Tagatisraha suuruse määrab Rendileandja, kuid see ei või ületada Rentnikule rendile antava Seadme uushanke hinda.

4.7. Rendileandja ei ole kohustatud hoiustama Rentniku poolt tasutavat tagatisraha eraldi kontol ega tasuma nimetatud tagatisrahalt Rentnikule intressi.

4.8. Rentnik nõustub sellega, et Rentniku poolt Lepingu rikkumise korral on Rendileandjal õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Rendileandjale teatavaks saanud Rentniku isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, Rentniku foto, isikuttõendava dokumendi koopia, andmed Lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele (inkassofirmad, õigusnõustajad, advokaadibürood) võlgnevuse sissenõudmise, renditud Seadme tagastamise ning Rentnikuga seotud krediidivõimelisuse hindamise eesmärgil.

4.9. Renditasu sisaldab tasu üksnes Seadme kasutamise eest. Renditasu ei sisalda muuhulgas tasu Seadme projekteerimise, paigaldamise, lahtimonteerimise, paigaldamise järelvalve, häälestuse, transpordi, puhastamise, Seadme peale- või mahalaadimise eest, Seadmes kasutatava kütuse, määrdeainete jm tavapärase kasutamisega seotud kulutusi. Eelnimetatud teenuste eest tasutakse vastavalt Rendileandja või teenust osutava kolmanda isiku poolt kehtestatud sellekohasele hinnakirjale.

  1. RENTNIK ON KOHUSTATUD

5.1. kasutama renditud Seadet heaperemehelikult ning üksnes vastavuses Seadme kasutusotstarbega;

5.2. järgima Seadme kasutamisel kõiki Rendileandja poolt temale teatavaks tehtud juhiseid ning eeskirju, sh kasutus- ja ohutuseeskirju, tagama nimetatud juhiste ja eeskirjade tutvustamise oma töötajatele ning teostama järelevalvet Seadet vahetult kasutavate isikute tegevuse üle. Mistahes ebaselguse või küsimuse tekkimisel on Rentnik kohustatud võtma aga Rendileandjaga viivitamatult ühendust;

5.3. järgima Seadme kasutamisel kõiki ohutuseeskirju, sh tagama Seadmega töötavate isikute poolt nõuetekohaste kaitsevahendite (sh kaitseriietus) kasutamise, samuti tagama Objektil, kus Seadet kasutatakse, kõigi ohutusnõuete täpse järgimise;

5.4. ilma Rendileandja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kooskõlastuseta mitte muutma, modifitseerima ega parandama omal algatusel Seadet;

5.5. teatama Rendileandjale koheselt Seadme mistahes kahjustumisest, funktsioonide osalisest või täielikust kahjustumisest või hävimisest, samuti Seadme kaotsiminekust ning rakendama omal kulul abinõusid kahju suurenemise vältimiseks;

5.6. mitte andma ilma Rendileandja eelneva sellekohase kirjaliku nõusolekuta Seadet kolmandate isikute valdusesse ega kasutusse. Rikkumise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Seadme hinnast 15 % ulatuses. Kolmandaks isikuks ei loeta Rentniku valduse teenijaid, sh töötajaid, keda Rendileandja kasutab püsivalt oma majandus- ja kutsetegevuses;

5.7. tagama omal kulul Seadme tavapärase korrashoiu, eelkõige kõrvaldama puudused, mida saab kõrvaldada Seadme hariliku säilitamise hulka kuuluva koristamise või parandamisega;

5.8. teatama Rendileandjale koheselt Seadme asukohaks oleva Objekti muutumisest. Mitteteatamise korral on Rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi Seadme väärtusest 15 % ulatuses. Seadme väljaviimine Eesti Vabariigi territooriumilt ilma Rendileandja eraldi sellekohase kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud. Kohustuse mittetäitmise korral on leppetrahv 50% Seadme hinnast.

5.9. tasuma õigeaegselt Seadme kasutamise eest kokkulepitud renditasu ning Rendileandja poolt osutatavate või vahendatavate täiendavate teenuste eest;

5.10. tagastama Rendiperioodi lõppedes Seadme Rendileandjale Lepingus fikseeritud tingimustel ja korras.

  1. RENDILEANDJA ON KOHUSTATUD

6.1. tagama Seadme üleandmise Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, samuti Seadme vastavuse Lepinguga kokkulepitud tingimustele.

6.2. tegema Seadmele remonti, mida ei hõlma Lepingu p 5.7. Kui Seadme remondivajadus on tingitud Seadme mittenõuetekohasest kasutamisest Rentniku poolt, on Rendileandjal õigus nõuda Rentnikult remondiga seotud kõigi kulutuste hüvitamist.

  1. VASTUTUS

7.1. Seadme juhusliku hävimise riisiko, samuti Seadme valdamisega seotud suurema ohu allika poolt tekitatud kahju hüvitamise kohustus läheb Rentnikule üle alates Seadme valduse üleminekust Rentnikule.

7.2. Rentnik kannab täielikku ning tingimusteta vastutust Seadme säilimise eest alates Rendileandjalt valduse üleminekust kuni Seadme tagastamiseni Rendileandjale.

7.3. Seadme hävimine, kadumine või kahjustumine Rentnikust mitteolenevatel põhjustel ei ole p-s 7.2. nimetatud vastutuse vähendamise ega vabastamise aluseks.

7.4. Rendileandja ei vastuta Seadme purunemisest, kasutamisest või kasutamise võimatusest tingitud võimalike kahjude eest.

7.5. Rendileandja vastutus Seadme katkimineku korral Rendiperioodi jooksul piirdub üksnes Seadme väljavahetamise, selle võimatusel aga Seadme remondikohustusega mõistliku aja jooksul arvates sellekohase teate kättesaamisest ning Rentniku poolt Seadme Rendileandjale tagastamisest. Rendileandja ei vastuta Seadme funktsioonide osalise või täieliku lakkamise korral Rendiperioodi jooksul Rentnikule sellega seoses tekitatud mistahes kahju eest, sh Rentniku poolt planeeritud tööde edasilükkumisest või viivitusest tuleneva võimaliku kahju eest.

7.6. Seadme kaotsimineku või hävimise korral loetakse Rendileandja kahjuks sama Seadme uushanke hind, kahjustumise korral aga Seadme kordategemiseks vajalike tööde kohalik keskmine turuhind.

  1. LEPINGU LÕPPEMINE

8.1. Leping lõpeb Seadme tagastamisel, samuti ülesütlemisel Lepingu dokumentides, sh käesolevas Lepingus nimetatud alustel.

8.2. Rendileandjal on õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest Rentnikule kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 3 (kolm) kalendripäeva ette, kui:

8.2.1. Rentnik ei ole tasunud Lepingu järgset mistahes makset 10 (kümne) kalendripäeva jooksul arvates tasu maksmise kohustuse tekkimisest;

8.2.2. Rentniku tegevuse või tegevusetuse tulemusena halveneb Seadme seisund või tekib

oht Seadme kaotsiminekuks, rikkumiseks või kasutamiskõlbmatuks muutumiseks;

8.2.3. Rentnik annab Seadme kolmandale isikule allkasutusse ilma Rendileandja sellekohase eelneva kirjaliku nõusolekuta;

8.2.4. juriidilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus või füüsilisest isikust Rentniku suhtes on algatatud pankrotimenetlus;

8.2.5. Rentnik rikub mistahes muud temale Lepingust või seadusest tulenevat kohustust ning ei kõrvalda rikkumist mõistliku aja jooksul vaatamata Rendileandja sellekohasele kirjalikule meeldetuletusele.

8.3. Rentnikul on õigus Leping korraliselt üles öelda Seadme tagastamisõigusega samadel põhimõtetel.

  1. MUUD KOKKULEPPED

9.1. Kohtualluvuseks on Harju Maakohus.

9.2. Kui Rentnikuks on juriidiline isik ja Lepingu sõlmimisel esindab teda juhatuse liige, siis antud juhatuse liige käendab Rentniku poolt Lepinguga võetud kõiki kohustusi Rendileandja ees ning vastav käendusleping loetakse sõlmituks käesoleva Lepingu sõlmimisega. Käendaja vastutuse ulatus on kuni 25000 EUR.